Abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, používáme soubory cookies. Přijmout všechny soubory cookiesPřijmout pouze základní soubory cookies

Můžeme Vám s něčím pomoci?

Jsme Vám k dispozici na adrese info@27ascent.com a na telefonním čísle +420 775 44 27 27.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

27ASCENT s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (Obchodní podmínky) upravují podmínky poskytování služeb společností 27ASCENT s.r.o., IČO: 10663045 se sídlem Nyklíčkova 1014/26, Jinonice, 158 00 Praha 5 (Provozovatel) pro Zákazníka a představují tak ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník) nedílnou součást kupní smlouvy (Smlouva) uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem v českém jazyce nebo anglickém jazyce.
  2. Provozovatel je provozovatelem internetové aplikace, která je přístupná na internetové adrese https://27ascent.com (E-shop). E-shop slouží zejména k objednávání zboží, které v daný moment Provozovatel nabízí v rozhraní E-shopu (Zboží). Prezentace Zboží v E-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový katalog, který je pouhou výzvou k tomu, aby Zákazník zadal závaznou objednávku Zboží. Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. 
 2. Uzavření Smlouvy
  1. Objednání Zboží Zákazníkem probíhá tak, že Zákazník v E-shopu označí vybrané Zboží (kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“), vyplní pravdivé údaje do objednávkového formuláře, zvolí z nabídky způsob dodání a platby a objednávku odešle (kliknutím na tlačítko „objednat“) (Objednávka). Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně upravit údaje v Objednávce. Po obdržení Objednávky Provozovatel e-mailem na adresu uvedenou Zákazníkem Objednávku obratem potvrdí, čímž je uzavřena Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
  2. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu, pokud jsou údaje v objednávce neúplné, nebo je Zákazník osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči Provozovateli. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu či obrázku Zboží uvedeného na E-shopu.
  3. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  4. Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy pomocí komunikačních prostředků na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku nejsou ze strany Provozovatele zpoplatněny nad rámec běžné ceny a Zákazník je nese ze svého.
 3. Cena Zboží, platba a dodání
  1. Za Zboží je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli cenu uvedenou v E-shopu a v potvrzení Objednávky. Cena Zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. při výrobě zboží na zakázku).
  2. Ceny Zboží jsou v E-shopu uvedeny včetně DPH, včetně veškerých zákonných poplatků. Náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu platby a dodání.
  3. Způsob platby a dodání Zákazník vybere v průběhu tvorby Objednávky z možností nabízených v E-shopu a je povinen nést náklady u těchto uvedené. V případě bezhotovostní platby bude Zboží Zákazníkovi odesláno až po uhrazení celé ceny.
  4. Provozovatel může prodloužit dodací lhůtu uvedenou v potvrzení Objednávky z důvodů nezpůsobených Provozovatelem. O prodloužení dodací lhůty je Zákazník informován na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v Objednávce.
  5. Pokud se nepodaří Zboží Zákazníkovi (případně osobě Zákazníkem určené) doručit z důvodů na straně Zákazníka (zejména nepřevzetí Zboží ve sjednaný čas), je Zákazník povinen nahradit náklady spojené s opakovaným doručením Zboží.
  6. Podle zákona o evidenci tržeb je Provozovatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti osmi hodin. 
  7. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. V případě převzetí zboží v kamenné prodejně Provozovatele může být faktura dle dohody se Zákazníkem zaslána buď emailem, nebo předána Zákazníkovi v kamenné prodejně.
  8. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka předáním zboží dopravci, nebo při osobním doručení převzetím zboží Zákazníkem. Vlastnické právo přechází na Zákazníka teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 4. Dodatečné informace pro spotřebitele a odstoupení od Smlouvy
  1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem.
  2. Spotřebitelem je každý Zákazník – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s podnikatelem (Provozovatel je v tomto smyslu podnikatelem).
  3. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování nebo e-mailovou adresu. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Provozovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo pomocí formuláře na E-shopu. Zákazníkovi je k dispozici vzorový text k odstoupení od Smlouvy: „Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo: ……….“ Datum, jméno a podpis. Zákazník musí Zboží alespoň předat k přepravě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.
  4. Od Smlouvy Zákazník zejména nemůže odstoupit, jestliže se jedná o dodávku Zboží, které  (a) bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pouze pro jeho osobu, (b) které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo (c) které Zákazník vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  6. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.
  7. Zákazník musí Zboží vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Zákazník bere na vědomí, že pokud vrácené Zboží bude poškozené, opotřebené a podobně, vzniká Provozovateli vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
  8. Zákazník bere na vědomí, že společně se Zbožím – aromalampou, je dodáváno čistidlo spolu s popisem, jak čistidlo používat. Provozovatel tímto upozorňuje Zákazníka, že nesprávné použití čistidla může ohrozit jeho život a zdraví. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je dostatečně informován o bezpečnostních opatřeních pro používání čistidla a je osobně odpovědný za jeho správné použití.
  9. Zákazník bere na vědomí, že Zboží – parfémy, nejsou určeny ke konzumaci. Parfémy se také nesmí používat na citlivou a podrážděnou pokožku a je nutné zamezit kontaktu parfému s očima.
 5. Odpovědnost za vady
  1. Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
  2. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal: (a) má Zboží vlastnosti uvedené na E-shopu, (b) je Zboží doručeno ve smluveném množství, míře nebo hmotnosti, (c) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Pro vyloučení pochybností Provozovatel uvádí, že parfémy, které Provozovatel prodává na E-shopu, mohou mít zakalení, které je přirozené a nelze je považovat za vadu. 
  4. Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Provozovateli a Zboží Provozovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. 
  5. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
  6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo: (a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, (b) na odstranění vady opravou věci, (c) na přiměřenou slevu, nebo (d) odstoupit od Smlouvy.
  7. Zákazník má právo na dodání nového bezvadného Zboží jen v případě, že je to přiměřené povaze vady a současně nebylo Zboží upraveno podle přání Zákazníka. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu takové součásti. 
  8. Zákazník sdělí Provozovateli, jaký způsob řešení vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vadu neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, anebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.
  9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od Smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží); volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Provozovatel vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele.
  10. Zákazník odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 
  11. Vady spotřebního Zboží může Zákazník uplatnit do 24 měsíců od převzetí. Pokud je však na Zboží uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze Zboží použít, je pro skončení záruční doby rozhodné datum uvedené na obalu. 
  12. Postup uplatnění práv z vadného plnění a další stížnosti se řídí pravidly komunikace dle těchto Obchodních podmínek.
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Aby mohl Provozovatel poskytovat služby Zákazníkům, musí zpracovávat některé osobní údaje. Podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů dostupných zde.
 7. Pravidla komunikace
  1. Kontaktní údaje Provozovatele: (a) e-mailová adresa: info@27ascent.com  (b) adresa pro doručování: Újezd 409/19, Praha 1, 11800  (c) telefon: +42075442727 
  2. Primárním způsobem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), tak Zákazník nese náklady na tuto komunikaci a Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud Zákazník uvede svou e-mailovou adresu.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem kdykoli změněny. O jakékoliv změně bude Provozovatel Zákazníka informovat, a to zejména formou e-mailu nebo přímo zveřejněním nového znění Obchodních podmínek na E-shopu. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. 
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vlastnosti nabízeného Zboží, včetně cen za toto Zboží.
  3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, uzavřením Smlouvy a jakýmkoliv dalším použitím E-shopu se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Pro řešení jakýchkoliv sporů z Obchodních podmínek, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi jsou výlučně příslušné obecné soudy Provozovatele. 
  4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
  5. Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Provozovatelem, může se Zákazník – spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
  6. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivovaná Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.  
  7. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na E-shopu.

Datum zveřejnění: 20. 12. 2021